Informacje

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gonzo.com.pl. Podmiotem dokonującym sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.gonzo.com.pl oraz jego właścicielem jest GONZO Z.P.H.U. s.c. Anna Łuszcz i Krzysztof Łuszcz z siedzibą w Łodzi (93-193) przy ul. Milionowej 37, zarejestrowana na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi – Delegatura Bałuty pod nr 61318 oraz wpisanej do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; REGON: 472944267, NIP: 726-025-41-26, tel.: 42-683-32-14, e-mail: gonzo@gonzo.com.pl, nr rachunku bankowego prowadzonego przez BSRZ w Łodzi , 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 6: 53 8784 0003 2001 0000 2176 0001.

§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca – podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.gonzo.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.500
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego www.gonzo.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego www.gonzo.com.pl.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl., której dotyczy umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego www.gonzo.com.pl.
 7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gonzo.com.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 8. Członkostwo klienta (usługa elektroniczna Konto) świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Trwa od momentu zarejestrowania przez klienta swego indywidualnego konta w sklepie sprzedawcy do chwili jego usunięcia z tego serwisu. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do sprzedawcy, na przykład pisemnie na adres: GONZO Z.P.H.U. s.c. Anna Łuszcz i Krzysztof Łuszcz, Łódź (93-193), ul. Milionowa 37 lub pocztą elektroniczną na adres: gonzo@gonzo.com.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sprzedawcy - www.gonzo.com.pl.
 2. Sklep internetowy www.gonzo.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie ceny prezentowane przez sklep internetowy www.gonzo.com.pl podawane są w polskich złotych. Ceny zawierają wszelkie podatki oraz cła i wyrażone są w kwocie brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie danego produktu.
 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • jedna z przeglądarek internetowych:
   • Internet Explorer od 8 do 10
   • FireFox od wersji od 4.0 do 23.0
   • Chrome od 18.0 do 29.0
   • Opera od 10.00 do 12.00
   Przeglądarka powinna mieć włączona obsługę javascipt oraz cookies.
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia na towary oferowane przez sklep internetowy jest rejestracja (w przypadku klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl) oraz akceptacja regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży, a także polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient rejestrując się w sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Szczegółowa treść polityki prywatności sprzedawcy oraz ochrony danych osobowych klientów znajduje się w § 8 niniejszego regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji w sklepie internetowym klient powinien podać także login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, jeśli są inne niż dane wskazane podczas rejestracji konta, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany.
 7. W wypadku gdy podane dane są niekompletne i uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia, sprzedający skontaktuje się z klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy z powodu podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych lub z innych przyczyn zawinionych przez klienta albo klient odmówi podania kompletnych danych koniecznych do realizacji zamówienia, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Odpowiedź stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer sklepu internetowego.
 10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Sklep internetowy potwierdza przyjęcie do realizacji zamówienia wysyłając do klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości elektronicznej (e-mail). Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy. W przypadku braku dostępności materiałów do wykonania zamówienia producent powiadomi o tym fakcie konsumenta i zaproponuje zastosowanie materiału zastępczego o zbliżonych parametrach. Konsument ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bądź akceptacji zmian zaproponowanych przez producenta.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.


§ 4

Koszty i termin wysyłki

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi towaru bez wad.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu internetowego. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu podanego na stronach sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (do 2 dni roboczych).
 5. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na ten link: http://gonzo.com.pl/Sklep/Informacje/Cennik_transportu/ oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.


§ 5

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujących formach:
  • przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • za pośrednictwem Systemu PayU.pl, w ramach którego są następujące możliwości:
   • płatności w drodze e-przelewów,
   • płatności dokonywane kartami płatniczymi,
 4. W przypadku klienta niebędącego konsumentem płatność za towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe sklepu internetowego.


§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

  - od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku zakupu rzeczy;
  - od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku zakupu wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  - od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku zakupu rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: GONZO Z.P.H.U. s.c. Anna Łuszcz i Krzysztof Łuszcz, Łódź (93-193), ul. Milionowa 37, faksem na nr tel.: 42-683-32-14, pocztą elektroniczną na adres: gonzo@gonzo.com.pl).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeśli sprzedawca nie zaproponował że sam odbierze towar, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności konsumentowi do czasu otrzymania towaru od konsumenta lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy.
 14. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7 i 10 niniejszego paragrafu. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  - świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 7

Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną, w szczególności jest niezgodny z umową, albo ma wadę prawną.
 2. Konsument może złożyć reklamację na przykład pisemnie przesyłając ją na adres sprzedawcy: GONZO Z.P.H.U. s.c. Anna Łuszcz i Krzysztof Łuszcz z siedzibą w Łodzi (93-193) przy ul. Milionowej 37 lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: gonzo@gonzo.com.pl.
 3. Konsument może wykorzystać wzór zgłoszenia reklamacyjnego, dostępny pod adresem:http://gonzo.com.pl/Sklep/Informacje/Reklamacje_i_zwroty/. W innym przypadku zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  - żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
  - danych kontaktowych składającego reklamację.

  Powyższe ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę ale złożenie jej z pominięciem zalecanego opisu nie wpłynie na skuteczność reklamacji.

 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść konsumenta, sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 5. Jeśli do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji konsumenta lub do wykonania jego uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do sprzedawcy, konsument zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie towaru na adres i koszt sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, konsument poproszony zostanie o udostępnienie towaru sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
 6. Prośba o dostarczenie towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się do reklamacji oraz nie narusza prawa do żądania od sprzedawcy demontażu wadliwego towaru i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi konta lub formularza zamówienia oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu (z wyłączeniem reklamacji zakupionego towaru, która została przedstawiona w pkt 1-6 niniejszego paragrafu) klient może składać na przykład: pisemnie na adres: GONZO Z.P.H.U. s.c. Anna Łuszcz i Krzysztof Łuszcz, Łódź (93-193), ul. Milionowa 37 lub pocztą elektroniczną na adres: gonzo@gonzo.com.pl. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji. Zalecenia te nie wpływają w żaden sposób na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.


§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  - uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:
  • administratorem danych osobowych przekazanych przez klientów sklepu jest sprzedawca GONZO S.C. ZPHU z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 37
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży.
  • dane osobowe klienta sklepu będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 2. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie może spowodować niemożność realizacji umowy sprzedaży.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;
  • Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres: sklep@gonzo.com.pl
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji;
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.


§ 10

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail na co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Do umów sprzedaży zawartych przed 25 XII 2014 r. obowiązuje regulamin w dotychczasowym brzmieniu dostępny tutaj.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 IV 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 V 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


 
 
   
 
facebook
 
Ceryfikat
Firma GONZO
uzyskała certyfikat
ISO 9001:2008
w zakresie
sprzedaży
 
Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.